รางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน

สาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ปี พ.ศ. 2560

♦♦♦ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ♦♦♦