สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่แอดมินจะมาแนะนำพี่เด่นให้น้องๆ ได้รู้จักกัน
นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา หรือพี่เด่นของพวกเรา เป็นศิษย์เก่าของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ และตอนนี้ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Short-Term Student Exchange Program, Graduate School of Science and Technology ที่ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
น้องๆที่สนใจไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ เตรียมตัวให้พร้อม!!!
October 1, 2022

ขอแสดงความยินดีกับพี่เด่น นักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ Short-Term Student Exchange Program, Graduate School of Science and Technology ที่ Kyoto Institute of Technology

สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่แอดมินจะมาแนะนำพี่เด่นให้น้องๆ ได้รู้จักกัน นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา หรือพี่เด่นของพวกเรา เป็นศิษย์เก่าของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ และตอนนี้ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Short-Term Student Exchange Program, Graduate School of Science and Technology ที่ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 น้องๆที่สนใจไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ เตรียมตัวให้พร้อม!!!
October 1, 2022

ร่วมแรงร่วมใจ Big cleaning day หลังสถานการณ์โควิด

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภาควิชาและห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ในการนี้ ภาควิชาใคร่ขอขอบคุณนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
September 13, 2022

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Yuji Aso ในหัวข้อ “Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers”

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Yuji Aso จาก Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japan ในหัวข้อ "Microbial Production of Monomers for the Synthesis of Biobased Polymers" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และวิศวกรรมเคมี ภายใต้สถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมและไมโครพลาสติกที่โลกของเราเผชิญอยู่นี้  การหาวัสดุทดแทนวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้  การผลิตพอลิเมอร์ฐานชีวภาพจากจุลินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ Prof. Dr. Yuji Aso ได้นำความรู้มามอบให้แก่นักศึกษา ในการนี้ทางคณะผู้จัดงานใคร่ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด ที่ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yuji Aso และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทางแนวการทำวิจัยร่วมกัน และใคร่ขอขอบพระคุณท่านคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.นิศากร […]
September 12, 2022

กิจกรรมออกบูธแนะแนว ณ โรงเรียนจ่าอากาศ (ดอนเมือง)

วันที่ 12 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจ่าอากาศ และได้ให้ความรู้ในด้านศาสตร์วัสดุที่สามารถนำมาประยุกต์ในหลากหลายแขนงของกิจกรรมทางทหาร  เป็นโอกาศที่ดีที่ทางภาควิชาและน้องๆ โรงเรียนจ่าอากาศได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับวัสดุ อันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวน้องๆ และภาควิชา
September 9, 2022

ออกบูธแนะแนวและให้ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุแก่น้องๆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

วันที่ 9 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการได้ร่วมออกบูธแนะแนวและให้ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุแก่นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตและโรงเรียนในเคลือ  บรรยายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนได้รับความรู้และได้ลองทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิตแบบต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้