มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร ป.ตรี ปีการศึกษา 2562 โควต้าสำหรับวุฒิ ปวช./ปวส.

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : คะแนนสอบ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่มีการสอบข้อเขียน) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ในปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ MOU หรือได้รับจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ 2. ผู้สมัครต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขากำหนดในระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 3. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมในปีการศึกษา 2561 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการฯ รายชื่อสถานศึกษาที่เป็น MOU และสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2562 ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.quota.rmutt.ac.th ค่าสมัคร : 300.- บาท