Welcome to Material World

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการมีความยินดีที่ได้ตอนรับและแนะนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาให้รู้จักโลกแห่งวัสดุศาสตร์ โดยได้แนะนำหลักสูตร สาธิตกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด (Injection molding process) และพาชมห้องทดสอบสมบัติของวัสดุ

August 11, 2022

เปิดภาควิชาตอนรับน้องๆจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

Welcome to Material Worldภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการมีความยินดีที่ได้ตอนรับและแนะนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาให้รู้จักโลกแห่งวัสดุศาสตร์ โดยได้แนะนำหลักสูตร สาธิตกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด (Injection molding process) และพาชมห้องทดสอบสมบัติของวัสดุ http://mme.engineer.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/ภาพบรรยากาศ.mp4
June 29, 2022

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2464

การจัดแสดงผลงานนักศึกษาฝึกงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน 23 สถานประกอบการ หลังจากที่นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ระยะเวลา 2 เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันปัจฉิมนิเทศนี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองและชีวิตการทำงานต่อไป