August 2, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Impact of Micro/Nano Bubble Technology to Thai Society”

June 20, 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2464”

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ กิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศ • แสดงนิทรรศการโปสเตอร์ของนักศึกษาฝึกงาน • ประกวดผลงานการฝึกงาน 2 ประเภท (งานประจำและโครงงาน) โดยมีนักศึกษาฝึกงานที่จะนำเสนอผลงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน 23 สถานประกอบการ หลังจากที่นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ระยะเวลา 2 เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันปัจฉิมนิเทศนี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองและชีวิตการทำงานต่อไป
June 16, 2022

นักศึกษาใหม่ 2565 สแกน QR CODE เข้าร่วมกลุ่มไลน์ที่นี่

ขอให้นักศึกษาใหม่สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ สำหรับติดต่อสอบถามและตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ
May 31, 2022

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้าพิเศษ) ปี 2565

February 24, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ เรืองโชติ