ร่วมแรงร่วมใจ Big cleaning day หลังสถานการณ์โควิด

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภาควิชาและห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์

ในการนี้ ภาควิชาใคร่ขอขอบคุณนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้