ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Yuji Aso ในหัวข้อ “Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers”

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Yuji Aso จาก Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japan ในหัวข้อ “Microbial Production of Monomers for the Synthesis of Biobased Polymers” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และวิศวกรรมเคมี

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมและไมโครพลาสติกที่โลกของเราเผชิญอยู่นี้  การหาวัสดุทดแทนวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้  การผลิตพอลิเมอร์ฐานชีวภาพจากจุลินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ Prof. Dr. Yuji Aso ได้นำความรู้มามอบให้แก่นักศึกษา

ในการนี้ทางคณะผู้จัดงานใคร่ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด ที่ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yuji Aso และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทางแนวการทำวิจัยร่วมกัน และใคร่ขอขอบพระคุณท่านคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี ที่ร่วมฟังบรรยายและให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ Prof. Dr. Yuji Aso