กิจกรรมออกบูธแนะแนว ณ โรงเรียนจ่าอากาศ (ดอนเมือง)

วันที่ 12 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจ่าอากาศ และได้ให้ความรู้ในด้านศาสตร์วัสดุที่สามารถนำมาประยุกต์ในหลากหลายแขนงของกิจกรรมทางทหาร  เป็นโอกาศที่ดีที่ทางภาควิชาและน้องๆ โรงเรียนจ่าอากาศได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับวัสดุ อันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวน้องๆ และภาควิชา