เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers” โดย Prof. Dr. Yuji Aso

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers” โดย Prof. Dr. Yuji Aso จาก Department of Biobased Materials Science, Kyoto Institute of Technology, Japan. ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ (ชั้น 5) สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ในประกาศ