โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ณ National Pingtung University ประเทศใต้หวัน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สาขาวิศวกรรมกรรมพอลิเมอร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน เป็นเวลา 4 เดือน