โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2464

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2464

การจัดแสดงผลงานนักศึกษาฝึกงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน 23 สถานประกอบการ หลังจากที่นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ระยะเวลา 2 เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันปัจฉิมนิเทศนี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองและชีวิตการทำงานต่อไป