รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์