🎥 บันทึกการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Kiyoshi Yoshikawa เรื่อง Impact of Micro/nano Bubble Technologies to Thai Society

🔸วันที่ 10 สิงหาคม 2564
…ดูวีดีโอ…

🔸วันที่ 17 สิงหาคม 2564

…ดูวีดีโอ…