พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

30 สิงหาคม 2564 : ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบรูปแบบออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ” กับ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้ง Up Skills และ Re-Skill ของบุคลากรและองค์กรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์