“มทร.ธัญบุรี” พุ่งสู่ระดับ 4 ดาว พร้อมคว้า 5 ดาว ถึง 3 ด้านจาก ”QS Star Rating”

มทร.ธัญบุรี ผงาดขึ้นมาครอง 4 ดาวจาก “QS Star Rating” ในปี 2021 พร้อมคว้า 5 ดาวและ 4 ดาว จาก 6 ด้าน “อธิการสมหมาย” ย้ำ เดินหน้าพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยและวงการศึกษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับข่าวดีจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ QS stars ratings systemโดยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 4 ดาว (OVERALL) ในปี 2021 นี้ ซึ่งคะแนนรวมมาจาก มทร.ธัญบุรี ได้รับการประเมินถึงระดับ 5 ดาว จาก 3 ด้าน คือ ด้าน Employability : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย  อัตราการจ้างงานของบัณฑิต และการสนับสนุนอาชีพ ด้าน Academic Development การพัฒนาวิชาการ และด้าน Facilities พิจารณาจากสิ่งอานวยความสะดวกที่จัดให้กับนักศึกษา เช่น ด้านกีฬา การแพทย์ ห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่พักนักศึกษา เป็นต้น

อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรายังได้รับ 4 ดาวอีก 3 ด้านคือ ด้าน Teaching การเรียนการสอน และบัณฑิตที่ประสงค์ศึกษาต่อ ด้าน Art&Culture การเรียนการสอน การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน Innovations นวัตกรรม การมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

“สำหรับ QS stars ratings เป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีตัวชี้วัดนำมาจัดเรทติ้งเป็น 1 ถึง 5 ดาว แล้วประเมินเป็นภาพรวม (overall) ผลการประเมินจะเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และสามารถนำผลจากรายงานการประเมินคุณภาพ มาใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อ ๆไปอีกด้วย การจัดอันดับนี้จึงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่กำลังพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จะทำให้เรารู้ว่า สถาบันใดมีจุดแข็งด้านใดบ้าง และทางมทร.ธัญบุรีเองก็จะนำการประเมินครั้งนี้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาและวงการศึกษาของประเทศไทยเราต่อไป” อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าวในตอนท้าย

ผลการประเมินภาพรวม ทั้งหมด 10 ด้าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก QS Stars ประจำปี 2564 ในระดับ 4 ดาว ประกาศผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 ได้รับการประเมินภาพรวม ทั้งหมด 10 ด้าน คือ

1. TEACHING ได้คะแนน 102 / 150 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

2. EMPLOYABILIT ได้คะแนน 122 /150 คะแนน อยู่ในระดับ 5 ดาว

3. INTERNATIONALIZATION ได้คะแนน 84/150 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

4. ACADEMIC DEVELOPMENT ได้คะแนน 110/150 คะแนน อยู่ในระดับ 5 ดาว

5. FACILITIES ได้คะแนน 86/100 คะแนน อยู่ในระดับ 5 ดาว

6. PROGRAM STRENGTH ได้คะแนน 76/200 คะแนน อยู่ในระดับ 2 ดาว

7. ARTS & CULTURE ได้คะแนน 34/50 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

8. INNOVATION ได้คะแนน30/50 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

สรุปคะแนนโดยรวม 644/1,000 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

ความหมายของระดับดาว

มหาวิทยาลัย 1 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และในหลายกรณีมาจากสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นในเวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัย 2 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย 3 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง

มหาวิทยาลัย 4 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์

มหาวิทยาลัย 5 ดาว
มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

……………………………………………………..

ที่มา https://www.topuniversities.com/qs-stars