ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ : เป็นนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด ในปีงบประมาณ 2563