รางวัลและความภาคภูมิใจ

ประกาศรางวัลสาขาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ