การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปฝึกงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Yamagata University, Nakaoka University และ Kyoto Institute of Technology)