คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิการศึกษา

สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับ ม. 6

สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม/ไฟฟ้า/

อิเล็กฯ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับ ปวส.

สายช่างอุตสาหกรรม/ไฟฟ้า/อิเล็กฯ

• มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

• ส่งคลิปแนะนำตัวเองพร้อมนำเสนอมุมมองของผู้สมัคร

ผ่านหัวข้อ

“จริงหรือไม่…พลาสติกคือผู้ร้ายทำลายสิ่งแวดล้อม”

ความยาวคลิป 3 – 5 นาที และ ยื่น Portfolio

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าสอบสัมภาษณ์โดย

คณะกรรมการของภาควิชาต่อไป

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายใน 2 สัปดาห์

หลังส่งใบสมัคร