• พ.ศ. 2527 : เริ่มต้นก่อตั้งมาจาก สาขาวิศวกรรมพลาสติก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
  • พ.ศ. 2542 : สาขาวิศวกรรมพลาสติก ได้โอนย้ายไปสังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • พ.ศ. 2543 : ได้มีการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ เป็นการก่อตั้งโดยการรวมตัวของอาจารย์จากสาขาวิศวกรรมพลาสติก และบางส่วนจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ที่เน้นให้มีการวิจัยและค้นคว้าทางด้านวัสดุศาสตร์ให้มากขึ้น เพราะเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาต่อไปยังอุตสากรรมด้านอื่นๆ
  • พ.ศ. 2546 : สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
  • พ.ศ. 2550 : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ถูกยุบรวมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี ด้วยเหตุผลด้านการบริหารจัดการ ภายใต้ชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2554 : หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ ได้เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก
  • พ.ศ. 2558 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลาสติก และ สาขาวิศวกรรม พอลิเมอร์ ถูกยุบรวมเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ เพื่อเหตุผลทางด้านการบริหารจัดการอาจารย์ประจำหลักสูตร และความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน