ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Materials Engineering

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Materials Engineering)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และวิธีการรับเข้า  

หลักสูตร 2 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า (สอบตรง)