ชื่อหลักสูตร  

 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Materials Engineering)
*** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ยังแบ่งออกไปอีก 2 แขนงวิชา คือ
– วิชาเอกวิศวกรรมพลาสติก (Plastic Engineering)

พลาสติกหลักสูตร2558

พลาสติกหลักสูตร2563

– วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering)

พอลิเมอร์หลักสูตร2563

พอลิเมอร์หลักสูตร2558

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และวิธีการรับเข้า  

หลักสูตร 3 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเคมีและช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา (สอบตรง)
หลักสูตร 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (การสอบคัดเลือกจาก สกอ. และสอบตรง)