นายบรรจง ภูคะฮาต

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายมณเฑียรชัย กลั่นบุปผา

นักวิชาการศึกษา

นางรัตติญา มะกะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัลยาณี ศรีวารินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายกฤษฎา ปานมา

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอริสา ศิริเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวทิพย์วรรณ เย็นศุข

พนักงานบริการ