รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
Assoc. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Chemical Engineering), Osaka University, Japan
M.Eng. (Chemical Engineering), Osaka University, Japan
วท.บ. (การสอนเคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Polymer Synthesis
Biodegradable Polymer

Email: sommai.p@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 54414672600

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา
Assoc. Prof. Dr. SomKiat Thitipoomdecha

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Polymer & Materials), Loughborough of Technology, England,
M.Phil (Materials Engineering), Loughborough of Technology, England,
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Thermoset Resin Polymer Composite

Email: thitipoomdeja@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ลาภเกษมสุข
Asst. Prof. Dr. Amnouy Larpkasemsuk

ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Polymer Testing and Polymer Additive

Email: amnouy.l@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 55620688100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
Asst. Prof. Dr. Warunee Ariyawiriyanan

ประวัติการศึกษา
D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
M.Sc. (Polymer Science), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Rubber and Instrumental Characterization

Email: warunee@rmutt.ac.th

Scopus Author ID 6508263086

ORCID Profile https://orcid.org/0000-0002-2790-9228

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณศิริ จักรบุตร
Asst. Prof. Waroonsiri Jakarbutr

ประวัติการศึกษา
วท.ม. (ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Thermoset Process Polymer Composite

Email: waroonsiri.j@en.rmutt.ac.th

อาจารย์อโณทัย ผลสุวรรณ
Mr. Anothai Polsuwan

ประวัติการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Polymer Composite

Email: anothai.p@en.rmutt.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
Asst. Prof. Dr. Chuntip Sakulkhaemaruethai

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Environmental Technology), มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วัสดุศาสตร์แขนงพอลิเมอร์และสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Rubber and Polymer Composite

Email: chuntip.s@en.rmutt.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. สรพงษ์ ภวสุปรีย์
Assoc. Prof. Dr. Sorapong Pavasupree

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Energy Science), Kyoto University, Japan
M.Sc. (Energy Science), Kyoto University, Japan
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Nanomaterials, Nanotechnology, Energy Technology

Email: sorapong.p@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 6506907968

ORCID Profile https://orcid.org/0000-0001-5877-9895

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ
Asst. Prof. Dr. Narongchai O-Charoen

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Advanced Fibro-Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
M.Phil (Energy Technology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Polymer Processing

Email: narongchai.o@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 14029120800

ดร. กุลวดี สังข์สนิท
Dr. Kullawadee Sungsanit

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Chemical Engineering), Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Biodegradable Polymer and Polymer Testing

Email: kullawadee.s@en.rmutt.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
Asst. Prof. Dr. Chatchai Veranitisagul

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Materials for Environment and Energy), University of Rome, Italy
M.Sc. (Polymer Science), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วัสดุศาสตร์แขนงพอลิเมอร์และสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Organic Chemistry, Nanomaterials

Email: chatchai.v@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 36505340800

ORCID Profile https://orcid.org/0000-0002-9280-1352

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนมาลย์ เนียมหลาง
Asst. Prof. Dr. Sumonman Niamlang

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Polymer Science), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Conducting Polymer

Email: sumonman.n@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 15062992800

ดร. คิโยอะกิ อิชิโมโต
Dr. Kiyoaki Ishimoto

ประวัติการศึกษา
D.Eng (Materials and Life Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
M.Eng (Advanced Fibre Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
B.Eng (Polymer Science and Engineering), Kyoto Institute of Technology, Japan
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Polymer Chemistry, Organic Chemistry

Email: ishimoto_k@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 35484153700

ดร. อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์
Dr. Athapon Simpraditpan

ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Nanomaterials, Nanotechnology, Energy Technology

Email: athapons@hotmail.com

Scopus Author ID 54414819400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐา ชอบพัฒนา
Asst. Prof. Dr. Varistha Chobpattana

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Materials), University of California, USA
M.S. (Materials), University of California, USA
B.S. (Materials Science and Engineering), University of Illinois, USA
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Electronic Materials, Ceramics

Email: varistha.c@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 36097587100

ดร. สุชาลิณี มธุรสมนตรี
Dr. Suchalinee Mathurosemontri

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Advanced Fibro-Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
M.Eng (Advanced Fibro-Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Quality Control in plastic industries, Composite materials

Email: suchalinee.m@en.rmut.ac.th

Scopus Author ID 56521665300

ดร. นิชนันท์ พานสร้อย
Dr. Nichanan Phansroy

ประวัติการศึกษา
D.Eng (Biobased Materials Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
M.Eng (Biobased Materials Science), Kyoto Institute of Technology, Japan
วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Polymer Chemistry Biodegradable Polymer

Email: nichanan.p@en.rmutt.ac.th

Scopus Author ID 56521670000

อาจารย์กวิตา ฉัตรตระกูล
Ms. Kawita Chattrakul

ประวัติการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มวิชาและงานวิจัย
Metallurgy

Email: kawita.c@en.rmutt.ac.th